250,000  تخفیف
زمان باقیمانده تا پایان این پیشنهاد شگفت انگیز